Impressum
Compliance

Compliance

Skupina Craemer je jedným z popredných svetových špecialistov v oblasti tvárnenia kovov, spracovania plastov a výroby nástrojov. Ako rodinný podnik s medzinárodnou pôsobnosťou, zameraný na spracovanie kovov a plastov, sme si vedomí potencionálnych vplyvov nášho konania, ktoré presahuje hranice nášho poľa pôsobnosti. Aby sme túto zodpovednosť naplnili, vo všetkých našich obchodných rozhodnutiach zohľadňujeme aj sociálne a ekologické otázky.

Ako nezávislý a moderný rodinný podnik preberáme spoločenskú zodpovednosť presahujúcu rámec našich bežných aktivít už od roku 1912. Zásady, ktorými sa riadime, sú kontinuita, stabilné hodnotové priority, inovácie, partnerstvo a otvorenosť voči svetu. Compliance, záväzné dodržiavanie pravidiel a zákonov, zohráva pri tom ako všeobecná nosná téma  dôležitú rolu.

Aby sme posilnili integritu, transparentnosť a zodpovednosť našej podnikovej skupiny, aby sme minimalizovali riziká a vylúčili prípadné právne dôsledky, zaviedli sme vnútorné kontroly, smernice a postupy. Od všetkých našich zamestnancov a obchodných partnerov očakávame, že sa nimi budú riadiť a že budú dodržiavať národné a aj medzinárodné zákony, predpisy a normy. Porušenia pravidiel netolerujeme a sú dôvodom pre sankcionovanie osoby, ktorá sa ich dopustila.

Obsah

Naše zásady

Kódex správania

Táto príručka obsahuje naše hodnoty a odráža politiku našej spoločnosti. Kódex správania  platí ako záväzný súbor zásad správania pre zamestnankyne a zamestnancov všetkých našich prevádzok, ako aj pre všetkých našich obchodných partnerov, ktorí musia zosúladiť svoje každodenné konanie, aby zabezpečili dodržiavanie zákonov a interných smerníc.

Spôsoby podávania oznámení

Aby sme dokázali včas rozpoznať negatívny vývoj, zaviedli sme mechanizmy na podávanie sťažností. Tie umožňujú postihnutým alebo ohrozeným jednotlivcom a skupinám, poprípade ich zástupcom, aby vyjadrili svoje obavy. To nám dáva možnosť rýchlejšie odhaliť porušenia pravidiel, alebo im v tom najlepšom prípade včas zabrániť. So všetkými oznámeniami zaobchádzame ako s dôvernými informáciami. Netolerujeme odvetné opatrenia voči osobám, ktoré v dobrej viere nahlásia možné porušenia zákonov, nášho Kódexu správania  či iných zásad alebo postupov. 

Príklady porušení, pri ktorých platí oznamovacia povinnosť:

•           Správanie v rozpore so zákonmi

•           Korupcia alebo prečiny súvisiace s praním špinavých peňazí

•           Protiprávne kartelové dohody

•           Porušenia ustanovení o ochrane osobných údajov

•           Krádež, sprenevera alebo obohacovanie

•           Obchodovanie s dôvernými informácií

•           Porušenia pravidiel bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia

•           Diskriminácia

 

Porušenie zákonov a smerníc môže mať ďalekosiahle a vážne dôsledky pre celý podnik. Pre účinné dodržiavanie predpisov (compliance) je preto spravodlivý a spoľahlivý systém oznamovania nevyhnutný. Na oznámenie možných porušení compliance sme vytvorili rôzne kanály. Možné porušenie compliance je možné nahlásiť prostredníctvom externého ochrancu práv, prostredníctvom vedúcich pracovnikov, našej zamestnaneckej rady alebo priamo oddeleniu Compliance.

  • Oznámenia nášmu oddeleniu Compliance

compliance@craemer.com

  • Oznámenia nášmu externému ochrancovi práv

Kancelária Claudia Fübi

Welle 50

33602 Bielefeld

Telefón: +49 521 305270

E-mail: hinweiscraemer@kanzlei-fuebi.de    

Telefonicky nás kontaktujte len v nemeckom alebo anglickom jazyku. Písomne sa na nás samozrejme môžete obrátiť aj v inej reči.

Kontaktné osoby

Oddelenie Compliance vám s radosťou odpovie na otázky týkajúce sa dodržiavania predpisov.

Craemer Group
Compliance
E-mail:
compliance@craemer.com

Oslovte Nás