Plan działań ukierunkowanych na zmniejszenie emisji CO2

Oświadczenie zarządu

Celem „Europejskiego Zielonego Ładu” (European Green Deal) jest osiągniecie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w Unii Europejskiej do 2050 roku. Ma to daleko idące skutki – również dla Grupy Craemer.

Zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju ESRS (European Sustainability Reporting Standards) Grupa Craemer od 1 stycznia 2025 roku będzie zobowiązana do raportowania swoich działań w tym obszarze. Oznacza to, że w 2026 roku i w kolejnych latach będziemy musieli publikować naszą strategię i kryteria dotyczące zrównoważonego rozwoju za poprzedni rok. Stosowne wytyczne zawiera unijna dyrektywa w sprawie  sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), która została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę w listopadzie 2022 roku. Na jej zaimplementowanie w swoim prawie kraje członkowskie mają 18 miesięcy.

Aby wypełnić obowiązek raportowania i jak najszybciej opracować strategię zrównoważonego rozwoju, Craemer już teraz podejmuje stosowne działania. Na razie skupiamy się na spółce dominującej, czyli Craemer GmbH, później zajmiemy się też pozostałymi przedsiębiorstwami z Grupy Craemer. Standardy ESRS wymagają podawania poziomu emisji CO2, dlatego obecnie zleciliśmy zewnętrznej firmie doradczej, która specjalizuje się w zrównoważonym rozwoju i nie jest związana z konkretną branżą, określenie naszego śladu węglowego za rok podatkowy 2021 zgodnie z protokołem emisji gazów cieplarnianych (Greenhouse Gas Protocol). Na podstawie ustalonego śladu węglowego naszego przedsiębiorstwa (Corporate Carbon Footprint, CCF) w kolejnym kroku zlecimy wyznaczenie śladu węglowego poszczególnych produktów i/lub ich grup.

Ślad węglowy konkretnego produktu (Product Carbon Footprint, PCF) pozwoli nam stwierdzić, na którym etapie cyklu życia produktu emitowane są znaczne ilości CO2. Wnioski płynące z tych ustaleń będziemy mogli uwzględnić przy opracowywaniu produktów w przyszłości. Określimy, co przede wszystkim odpowiada za emisję CO2 w naszych procesach i produkcji, stworzymy odpowiednią strategię zapobiegania i ograniczania emisji CO2, a w 2023 roku przygotujemy plan działania, który pozwoli Grupie Craemer osiągnąć zeroemisyjność netto (Net Zero Target). W związku z tym sprawdzimy również, w jakim stopniu uzasadnione będzie w naszym przedsiębiorstwie zastosowanie dodatkowych działań kompensacyjnych, które pozwoliłyby nam osiągnąć neutralność klimatyczną wcześniej.

O efektach, strategiach i postępach w zmniejszaniu naszego śladu węglowego będziemy informować na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

--> Pobierz oświadczenie