• Ochrana údajov

Podmienky používania

1. Použitie našej vebovej stránky (Autorské právo):

Obsah webstránky CRAEMER Holding a / alebo ďalších podnikov skupiny Craemer (texty, obrázky, obsahové výpovede) je chránený autorským právom. Práva prislúchajú spoločnosti CRAEMER Holding GmbH. Rozmnožovanie, spracovávanie, rozširovanie a každý druh zúžitkovania akýchkoľvek  častí týchto internetových stránok - aj v zmenenej forme - mimo hraníc autorského práva je dovolené až po predchádzajúcom odsúhlasení respektíve účelovom povolení spoločnosti CRAEMER Holding GmbH, respektíve je inak zakázané. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je dovolené len pre súkromné, nie pre komerčné použitie. Pokiaľ obsahy na týchto stranách neboli vyhotovené firmou Craemer, dodržiavajú sa autorské práva tretích. Obsahy tretích budú ako také zvlášť označené. Ak by ste napriek tomu zistili porušenie autorského práva, prosíme o príslušné upozornenie. Pri zistení porušení práv, takéto obsahy okamžite odstránime.

2. Vľavo:

Webové stránky CRAEMER Holding GmbH a/alebo podniky Craemer skupiny obsahujú aj odkazy (linky) na webstránky iných predajcov (firmy, organizácie alebo mestá). Za cudzie obsahy, ktoré sú cez tieto odkazy (linky) dosiahnuteľné,  CRAEMER Holding GmbH a podniky Craemer skupiny nezdopovedajú. Pokiaľ zistíme, alebo budeme na to upozornení, že má nejaká ponuka protiprávny obsah, zrušíme tento odkaz (link), pokiaľ to bude technicky možné a prijateľné.

Okrem toho nie sme v žiadnom prípade zodpovední za obsahy internetových stránok, ktoré poukazujú na našu internetovú prezenciu.

3. Stiahnutie:

Sťahovanie dát z našej internetovej stránky je len na vlastné nebezpečenstvo. CRAEMER Holding GmbH a / alebo podniky Craemer-skupiny neručia sa škody, ktoré vzniknú sťahovaním alebo používaním uložených údajov. Napriek všetkým antivírovým opatreniam je zodpovednosť za škodu a stratu, kvôli počítačovým vírom, v rámci zákona vylúčená.

4. Záruka a ručenie:

Informácie na našich webových stránkach sú spracované s veľkou starostlivosťou. Súčastne sa CRAEMER Holding GmbH a podniky Craemer skupiny usilujú o to, aby informácie na webstránkach zodpovedali aktuálnemu stavu. CRAEMER Holding GmbH a podniky Craemer skupiny neručia za úplnosť, správnosť alebo spôsobilosť pre určité účely použitia. Využívanie informácií z webstránky je na vlastnú zodpovednosť užívateľa.

Keď v rámci používania webstránok ponúknutého servisu pošlete osobné údaje alebo informácie na CRAEMER Holding GmbH a/alebo podniky Craemer skupiny, dbajte prosím na to, že CRAEMER Holding GmbH a/alebo podniky Craemer skupiny nie sú zodpovedné za z toho vyplývajúce následky, a je jedno, akým spôsobom.

5. Získavanie a spracovanie údajov

Je naším úsilím, stiahnuté osobné údaje podľa § 3a BDS (Spolkový zákon o ochrane údajov) používať a / respektíve ďalej spracovávať len v takej miere, ako je nutné k poskytnutiu našej ponuky. Pritom platia nasledovné zásady: 

 • Keď sa Web-stránky prenášajú cez internet, je rozpoznateľné IP (Internet Protokol ) číslo vyvolaného počítača. Identita dotyčného užívateľa počítača nám ale nie je známa, respektíve sa nezisťuje ani neuchováva.
 • Ručíme, že osobné údaje budú použité podľa spolkového zákona ochrany osobných údajov len na tie účely, na ktoré boli určené.
 • Stiahnuté osobné údaje zásadne nebudú tajne uložené (napr. s pomocou tzv. Cookies). U nás sa v žiadnom prípade nevytvárajú užívateľské profily alebo iné vyhodnotenia údajov. Výnimkou sú iba napr. anonymné, všeobecné štatistiky.
 • S Vašimi údajmi sa diskrétne zaobchádza. Zásadne sa zaväzujeme k dodržiavaniu zákonných nariadení o ochrane osobných údajov a samozrejme k zodpovednému zaobchádzaniu s Vašimi údajmi.
 • Používanie a postúpenie Vašich údajov sa realizuje výlučne v rámci výmeny informácií medzi Vami a CRAEMER Holding GmbH a/alebo podnikmi Craemer skupiny ako aj ich zmluvnými predajcami. Pri kontaktných dopytoch (vnútrozemie/zahraničie) si vyhradzujeme, postúpiť Vaše údaje priamo našim oprávneným partnerom v príslušnom regióne. S týmto postúpením môžete kedykoľvek nesúhlasiť. Chceli by sme Vaše údaje použiť aj k možnosti informovať Vás o našich výrobkoch a službách. Samozrejme účasť na takýchto akciách je dobrovoľná. Pokiaľ s týmto nesúhlasíte, môžte nám to písomne oznámiť, aby sme Vaše údaje mohli zablokovať.
 • Postúpenie Vašich údajov na tretiu osobu sa nerealizuje. Ako výnimka sú tu poskytovatelia služieb, ktorí konajú v poverení CRAEMER Holding GmbH a/alebo podniky skupiny Craemer.
 • Online došlé žiadosti o zamestnanie sa posielajú na preverenie a  interné spracovanie na personálne oddelenie. Tu sa ukladajú údaje uchádzačov, pričom si vyhradzujeme právo na časovo neobmedzené uloženie kontaktov. S týmto uložením údajov môžete samozrejme kedykoľvek nesúhlasiť. 

6. Zabezpečenie dát:

Ručíme, urobiť všetky potrebné technické a organizátorské opatrenia (obzvlášť podľa § 9 BDSG), aby sme zabezpečili primeranú ochranu Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje budú zásadne chránené podľa spolkového zákona ochrany osobných údajov. Keď budete na našej kontaktnej stránke vyzvaní zadať Vaše osobné údaje, upozorňujeme na to, že tento prenos údajov cez intenet je nezaistený a Vaše údaje sa môžu dostať na vedomie nepovolaným alebo môžu byť sfalšované.

Týmto Vám poukazujeme na výslovne Vám patriace práva podľa §§ 33ff. BDSG, obzvlášť právo na informácie o Vašej osobe u nás uložených údajov podľa § 34 Abs. 1 BDSG, hin.

7. Cookies

Webové stránky využívajú tzv. Cookies. Cookies nespôsobujú v počítači žiadnu škodu a neobsahujú víry. Cookies slúžia na to, aby naša ponuka bola užívateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vkladajú do Vášho počítača a ktoré Váš prehliadač (Browser) ukladá do pamäte. Väčšina nami používaných Cookies sú takzvané „Session-Cookies“. Tieto sú po Vašej návšteve automaticky vymazá-vané. Ostatné Cookies zostávajú v pamäti Vášho koncového prístroja pokiaľ ich ne-vymažete. Tieto Cookies nám umožňujú, pri ďalšej návšteve rozpoznať Váš prehliadač. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o použití Cookies a Cookies povoliť len v jednotlivom prípade, ktorý aktivuje príjem Cookies pre určité prípady alebo ho všeobecne vylučuje ako aj pre automatické vymazávanie Cookies pri zatváraní prehliada-ča. Pri deaktivácii Cookies môže byť funkčnosť týchto stránok obmedzená.

8. Logy servera

Poskytovateľ stránok automaticky vyberá a ukladá informácie v takzvaných logoch servera  ktoré nám Váš prehliadač posiela. Sú to:

 • Typ prehliadača / Verzia prehliadača
 • Používaný operačný systém
 • URL adresa
 • Názov obsluhovaného počítača
 • Čas dotazu

Tieto údaje sa nedajú pričleniť konkrétnym osobám. Spájanie týchto údajov sa nevykoná-va s inými zdrojmi údajov. Vyhradzujeme si právo, tieto dáta dodatočne preveriť, ak sú nám známe indície nezákonného použitia.

9. Google analýzy:

Táto Webstránka používa Google Analytics, webovú analýzovú službu Google Inc. ("Google") Google Analytics používa tzv. "Cookies", textové dáta, ktoré budú vo Vašom počítači uložené a cez ne umožní Analýza používanie webstránky. Informácie vyrobené cez Cookie sa používaním tejto webstránky (vrátane Vašej IP-adresy) prenesú na server Googla v USA a tam budú uložené. Google bude tieto informácie používať, zhodnocovať Vaše používanie webstránky, aby mohol  pre spracovateľa webstránky zostaviť  hlásenia o aktivitách na webstránke, a poskytnúť ďalšie služby spojené s používaním webstránky a internetu. Google tiež prenesie tieto informácie na tretiu osobu, pokiaľ je toto zákonom predpísané, alebo pokiaľ tretia osoba tieto dáta v poverení Googla spracováva. Google v žiadnom prípade nespojí Vašu IP-adresu s inými dátami Googla.  Inštaláciu Cookies môžte zabrániť primeraným nastavením Softwera Vašeho prehliadača; upozorňujeme Vás ale na to, že v tomto prípade nemôžte všetky funkcie tejto webstránky plne využívať. Používaním tejto webstránky súhlasíte so spracovaním od Vás získaných údajov cez Google vopred určeným spôsobom a k vopred určeným účelom.

Túto webstránku používa Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“, takže Vaša IP-Adresa bude vymazaním posledného oktetu len skrátene ďalej spracovávaná, aby vylúčila priamu personálnu schopnosť sťahovania (identifikáciu). So získavaním a ukladaním údajov môžte kedykoľvek nesúhlasiť: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Používame Google Analytics k tomu, vyhodnotiť dáta z AdWords a Double-Click-Cookie na štatistické účely. Pokiaľ si to neželáte, môžete to deaktivovať cez Anzeigenvorgaben-Manager. www.google.com/settings/ads/onweb/

10. Prehlásenie o ochrane údajov pre využívanie You Tube

Naša webová stránka využíva Plugins Googlom prevádzkovanej strany You Tube. Prevádzkovateľom týchto strán je You Tube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite jednu z našich, s You Tube vybavených stránok, vyhotoví sa spojenie ku servrom od You Tube. Pritom bude servru You Tube oznámené, ktorú z našich stránok ste navštívili. Keď ste vo Vašom You Tube- Account prihlásení, umožňujete You Tube priamo priradiť Vaše surfové správanie Vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť tak, že sa z vášho You Tube odhlásite. Ďalšie informácie so zaobchádzaním s užívateľskými údajmi nájdete na vysvetlení o ochrane údajov v You Tube pod www.youtube.com/t/privacy_guidelines

11. Vysvetlenie o ochrane údajov pre využívanie Facebook-Plugins (Like-Button)

Na našich stránkach sú integrované Plugins sociálnych sietí Facebook, správca siete Facebook Inc., 1 Hac- ker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-Plugins rozoznáte na Facebook-Logo alebo na „Like-Button“ („Páči sa mi“) na našej stránke. Prehľa o Facebooks-Plugins nájdete tu: developers.facebook.com/docs/plugins/. Keď navštívite naše stránky, vytvorí sa cez Plugin priame spojenie medzi Vašim Browserom a Facebook-Servrom. Facebook takto obdrží informáciu, že ste s Vašou adresou IP navštívili našu stránku. Keď na Facebooku kliknete na „Like-Buton“ zatiaľ čo ste prihlásení na Facebook-Account, môžete získať obsahy na našich stránkach na Vašom Facebook-Profile. Týmto môže Facebook priradiť návštevu našich stránok Vášmu užívateľskému kontu. Upozorňujeme na to, že my, ako správca stránok nezískame žiadne znalosti o obsahu prenáša-ných údajov ako aj o ich využití vo Facebooku. Ďalšie informácie k tomu získate vo vysvetlení o ochrane údajov Facebooku pod www.facebook.com/policy.php. Ak si neželáte, aby Facebook mohol priradiť návštevu našich stránok Vášmu užívateľskému kontu Facebook, odhláste sa prosím z Vášho užívateľského konta Facebook.

12. Vysvetlenie k ochrane údajov pre využívanie Twitteru

Na našich stránkach sú zabudované funkcie služby Twitter. Tieto funkcie ponúkajú Twittery Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používaním Twittera a funkcie „Re-Tweet“ budú Vami hľadané webové stránky spojené s VašimTwitter-Accoutom a sprístupnené iným užívateľom. Pritom budú aj údaje prenášané na Twitter. Upozorňujeme na to, že my, ako správca stránok nezískame žiadne znalosti o obsahu prenášaných údajov ako aj o ich využití Twitterom vo Facebooku. Ďalšie informácie k tomu získate vo vysvetlení o ochrane údajov od Twittera pod www.twitter.com/privacy. Vaše nastavenia o ochrane údajov na Twitteri môžete zmeniť v nastaveniach konta pod www.twitter.com/account/settings.

13. Vysvetlenie o ochrane údajov pre používanie Linkedln

Náš web využíva funkcie siete Linkedln. Poskytovateľom je Linkedln Corporation, 2029 Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pri každom vyvolaní niektorej z našich stránok, ktoré obsahujú Linkedln sa vytvorí spojenie ku serverom od Linkedln-u. Linkedln bude in-formovaný o tom, že ste navštívili našu internetovú stránku s Vašom adresou IP. Keď klik-nete v Linkedln-e na tlačidlo „Recommend“ a ak ste svojim účtom prihlásený na Linkedl-nee, je možné Vašu návštevu priradiť na našej internetovej stránke Vášmu užívateľskému kontu. Upozorňujeme na to, že my, ako ponúkateľ stránok nemáme nijaké znalosti o obsa¬hu prenášaných údajov ako aj o ich využívaní Linkedln-om. Ďalšie informácie k tomu zís¬kate na vysvetlení o ochrane údajov Linkedln-om pod: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

14. Vysvetlenie o ochrane údajov pre používanie Xing-u

Náš web využíva funkcie siete XING. Službu ponúka XING AG, Dammtorstraße 29–32, 20354 Hamburg, Nemecko. Pri každom vyvolaní niektorej z našich stránok, ktoré obsahujú funkcie Xing, sa vytvorí spojenie so serverom Xing-u. Podľa našich znalostí Xing osobné údaje neukladá, týka sa to obzvlášť IP-adries a analýz správania sa užívateľov. Ďalšie in¬formácie ku ochrane a tlačidlu Xing nájdete na vysvetlení o ochrane údajov od www.xing.com/app/share

15. Odmietanie reklamných mailov

Využívanie v rámci povinnosti zverejňovania kontaktných údajov pre zasielanie nie výslovne požadovaných reklám a informačných materiálov je týmto odporované. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právne kroky v prípade nevyžiada-ného zasielania reklamných materiálov, a to cez Spam emaily.

16. Vymazanie dát

Vaše u nás uložené osobné údaje budú okamžite vymazané, keď budete o to žiadať, iba ak stoja proti tomu zákonné predpisy. V tomto prípade nás prosím upozornite prostredníctvom listu, faxu (+49 5245 43-420) alebo e-mailu (datenschutz(at)craemer.com).

To platí aj pre všetky ostatné otázky alebo podnety, ktoré radi prijímame.