PODNIKATEĽSKÁ POLITIKA A KÓDEX SPRÁVANIA SKUPINY CRAEMER

0. Úvod

Skupina Craemer je nezávislý, moderný a tradičný rodinný podnik, ktorý sa vyznačuje inovatívnou silou a trvanlivosťou hodnôt, otvorenosťou voči svetu a tradíciou. Naše meno, naše značky a výrobky reprezentujú najvyššiu kvalitu.  

V priebehu našej vyše storočnej firemnej histórie, charakterizovanej neustálym pokračujúcim rozvojom, priebežným investovaním a rozhodovaním smerujúcim do budúcnosti, sa naša firma rozrástla na úspešnú, medzinárodne pôsobiacu podnikateľskú skupinu.

1. Zásady

Angažujeme sa len tam, kde môžeme patriť k najlepším na trhu. Spoločne chceme zaistiť našu výnosnosť tak, aby sme aj dlhodobo dokázali rásť z vlastnej sily a ochrániť našu nezávislosť.

Cítime sa byť zaviazaní tradíciám našej firmy, našim pracovníčkam a pracovníkom a obchodným partnerkám a partnerom. Kontinuita, partnerstvo, kvalita a inovácia sú zásady, ktorými sa necháme viesť. Tieto zásady sú elementárnou súčasťou našej podnikovej kultúry a  pomáhajú nám dosiahnuť deklarovaný cieľ. Preto je podniková politika a s ňou súvisiaci kódex správania záväzný pre všetky pracovníčky, všetkých pracovníkov, všetky obchodné partnerky a obchodných partnerov.

2. Spolupráca s pracovníčkami a pracovníkmi

2.1. Spokojné pracovníčky a pracovníci

Aby sa naša firma rozvíjala aj v budúcnosti, želáme si mať na všetkých úrovniach pracovníčky a pracovníkov, ktorí podnikateľsky rozmýšľajú a konajú a pre ktorých je radosťou pre nás pracovať. Prednosti rodinného podniku s krátkymi rozhodovacími cestami a partnerská spolupráca tvoria najlepšie predpoklady.

Rešpektujeme a ochraňujeme ľudské práva. Vytvárame pracovnú atmosféru tolerancie, spravodlivosti a rovností príležitostí bez ohľadu na sociálny pôvod, farbu pleti, národnosť, prípadné zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu, politické a náboženské presvedčenie, ako aj pohlavie a vek. Kvalifikácia a schopnosti sú základy, podľa ktorých zamestnávame a podporujeme naše pracovníčky a našich pracovníkov.

Odmietame akúkoľvek formu detskej práce a vykorisťovanie detí a mladistvých. Predpokladom prijatia do zamestnania je minimálny zákonný vek. Striktne odmietame nútenú a povinnú prácu. Každá pracovníčka a každý pracovník pracuje dobrovoľne pre nás a nikto nie je nútený pracovať násilím alebo zastrašovaním. Netolerujeme žiadne násilie ani sexuálne obťažovanie. 

Rešpektujeme minimálnu mzdu stanovenú zákonom v príslušnej krajine závodu Craemer a dodržiavame platné pracovné právo danej krajiny súvisiace s pracovnou dobou a dovolenkou. Okrem toho rešpektujeme právo na slobodné združovanie sa našich zamestnankýň a zamestnancov a ich právo na zastupovanie.

2.2. Zodpovednosť jednotlivých osôb

Našu povesť vytvára a ovplyvňuje správanie každej pracovníčky a každého pracovníka. Protiprávne alebo neprimerané správanie každého jednotlivého pracovníka alebo pracovníčky môže firme spôsobiť trvalé škody. Každý pracovník je povinný ako reprezentant firmy neustále dbať na bezchybné zaobchádzanie s kolegami a kolegyňami a obchodnými partnermi a obchodnými partnerkami.

2.3. Riadenie a spolupráca

Sme presvedčení, že dobré riadenie je podstatným faktorom úspešnosti firmy, pretože pozitívne ovplyvňuje angažovanosť a spokojnosť pracovníčok a pracovníkov, ako aj rozsah ich identifikácie s firmou.

V našich smerniciach o riadení a spolupráci dávame preto do stredobodu pozornosti kooperatívny, to znamená dôverou, oceňovaním a vôľou k spolupráci podmienený štýl riadenia. Naši vedúci pracovníci sú spoľahliví, dôslední a vypočítateľní. Čo sa týka výkonu a motivácie, sú dobrým príkladom a poskytujú orientáciu; informujú svoje spolupracovníčky a svojich spolupracovníkov a pestujú otvorenú komunikáciu; starajú sa o spoluprácu, poskytujú feedback, prijímajú rozhodnutia a preberajú zodpovednosť za podporu a rozvoj ich spolupracovníčok a spolupracovníkov zodpovedajúce potrebám.

3. Spolupráca s obchodnými partnermi

3.1. Spokojní obchodní partneri

Vytvárame predpoklady a udržiavame s našimi zákazníkmi a dodávateľmi otvorenú a čestnú komunikáciu, ktorá sa vyznačuje partnerstvom, toleranciou a úctou k hodnotám. Táto podoba komunikácie tvorí základ, aby bolo možné v stále kratších vývojových cykloch ponúknuť výrobky v presvedčivej kvalite, ktoré zodpovedajú požiadavkám.

V centre pozornosti sú vždy orientácia na zákazníka a požiadavka zákazníka s cieľom dosiahnuť vysokú spokojnosť zákazníkov. Pri vývoji, vo výrobe a produkcii výrobkov a pri službách sa riadime podľa heslom „Riešenia ľudí pre ľudí“. Spolu s našimi dodávateľmi a našimi zákazníčkami a zákazníkmi vytvárame inovatívne partnerstvá pre tvorbu hodnôt.

3.2. Korupcia,  prijímanie alebo požadovanie výhod

Presviedčame kvalitou, cenou a inovatívnymi výrobkami a službami. Žiadna pracovníčka a žiadny pracovník nesmie iným osobám v súvislosti s obchodnou činnosťou ponúknuť, sľúbiť alebo poskytnúť neoprávnené výhody.

Nesmú sa poskytnúť žiadne peňažné platby ani iné výkony, ktoré by mohli ovplyvniť alebo ovplyvňujú rozhodovanie. Je taktiež zakázané každej pracovníčke a každému pracovníkovi prijímať peňažné hodnoty, vecné hodnoty alebo pozvania akéhokoľvek druhu, ktoré presahujú primeraný rámec alebo bežné alebo miestne zvyklosti. Primeraný rámec sa prekročí, ak vznikne dojem, že darujúci alebo darujúca očakáva za svoj postup výhody.

3.3 Whistleblowing a ochrana pred odvetnými aktivitami

Nestrpíme žiadne odvetné aktivity voči osobám, ktoré v dobrej viere oznámia prípadné porušenia zákona, tohto kódexu správania alebo akejkoľvek inej smernice alebo konania. Môžete ich kedykoľvek oznámiť dôverne a na prianie anonymne priamemu nadriadenému alebo priamej nadriadenej, členovi podnikovej rady, poverenej pracovníčke alebo poverenému pracovníkovi Compliance (§6.3.) alebo vedeniu.

3.4 Dary

Pod darmi a sponzoringom rozumieme dobrovoľné výkony vo forme peňažných a vecných príspevkov pre sociálne, charitatívne, humanitárne, kultúrne a vedecké ciele zariadeniam, ktoré nie sú súčasťou firmy. Dar alebo sponzoring nie je spojený s očakávaním protislužby. Rozhodovanie o druhu a rozsahu daru je výlučne vecou vedenia spoločnosti.

3.5 Nekalá súťaž a kartel

Zaväzujeme sa napĺňať najdôležitejšie zásady správania v súlade s kartelovým právom. Sem patrí – najmä v súvislosti s konkurentmi – neuzatváranie dohôd o cenách, dohôd o rozdelení trhu, nevymieňanie informácií citlivých z hľadiska kartelového práva a neuzatváranie akýchkoľvek dohôd, ktoré by obmedzovali hospodársku súťaž.

4. Kvalita a ochrana životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

4.1. Zabezpečenie kvality

Na kvalitu výrobkov a služieb kladieme najvyššie nároky. Aby sme ju zabezpečili, robíme všetky naše opatrenia a procesy transparentnými a systematizujeme ich – prostredníctvom integrovaného systému riadenia kvality, ktorý priebežne ďalej rozvíjame a zlepšujeme pravidelnými auditmi systému, procesov a výrobkov.

Skúšobné zariadenia, ktoré sú potrebné na kontrolu výrobkov, sú k dispozícii v našich firemných laboratóriách. Tam naše pracovníčky a naši pracovníci zabezpečujú požadovanú kvalitu prostredníctvom vstupnej kontroly, kontroly výrobkov  a kontroly vzoriek.

4.2. Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia má u nás vysokú prioritu. Hospodárime udržateľne a s prihliadnutím na budúcnosť s prírodnými zdrojmi. Naším cieľom je znížiť ekologické dopady našich podnikateľských aktivít na nevyhnutné minimum, aby sme šetrili zdroje a náklady. Zameriavame sa pritom na tieto oblasti:

 • redukcia emisií skleníkových plynov efektívnym využívaním energie a obnoviteľnými energiami (napr. optimálne využívanie denného svetla a riadenie umelého osvetlenia, ako aj energeticky efektívne vykurovanie a klimatizácia);
 • udržanie kvality vody v obciach, v ktorých sme prítomní, udržateľné vodné hospodárstvo a zníženie spotreby vody;
 • udržanie kvality ovzdušia;
 • udržateľné riadenie zdrojov prostredníctvom minimalizácie použitia surovín a pomocných látok a recyklácia zdrojov;
 • redukcia odpadu;
 • zodpovedné spravovanie chemikálií.

4.3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Rešpektujeme a ceníme si svojich pracovníkov a pracovníčky, a preto pociťujeme zodpovednosť za ochranu a podporu ich zdravia. Nasadením najlepšej disponibilnej techniky a dodržiavaním príslušných národných zákonných predpisov zabezpečujeme vytváranie zdravého a bezpečného pracovného prostredia. K opatreniam patria okrem iného:

 • priebežné zlepšovanie s ohľadom na ergonomické riešenie pracovísk,
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so strojmi a nebezpečnými látkami (chemikáliami),
 • prevencia núdzových prípadov,
 • vnútropodnikové riadenie porúch a nehôd a
 • požiarna ochrana

Každej pracovníčke a každému pracovníkovi poskytujeme osobné ochranné prostriedky, ktoré zodpovedajú požiadavkám na bezpečnosť každého pracoviska. Súčasne prijímame vhodné opatrenia, aby sme naše pracovníčky a pracovníkov chránili pred hrozbami, napríklad pred hlukom a vibráciami. Pre bezpečné zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a chemikáliami sme vypracovali a zaviedli príslušné podnikové pokyny.

Od všetkých pracovníčok a pracovníkov požadujeme, aby priestupky voči bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci okamžite ohlásili vedeniu svojho oddelenia, bezpečnostnému technikovi a/alebo vedeniu podniku. Pri pracovných úrazoch principiálne skúmame ich príčinu a implementujeme príslušné ochranné opatrenia. S identifikáciou prípadných pre zdravie škodlivých faktorov na pracovisku sa okrem toho zaoberá pracovný tím zložený z pracovníčok a pracovníkov z rôznych pracovných úsekov. Tento tím organizuje okrem iného každoročný deň zdravia, ktorý prispieva k utužovaniu zdravia pracovníčok a pracovníkov.

Aby sa zabezpečila adekvátna prevencia rizík a núdzových prípadov, ako aj bezchybné riadenie porúch a nehôd je každý riadiaci pracovník povinný senzibilizovať svoje podriadené pracovníčky a svojich podriadených pracovníkov na z toho vyplývajúcu zodpovednosť a poučiť ich o tom, ako ju vnímať, a podporovať ich v tom. Na účel kontroly vykonávajú vedúci pracovníci pravidelné obchôdzky a organizujú vhodné cvičenia pre svoje spolupracovníčky a svojich spolupracovníkov.

Adekvátnu požiarnu ochranu zabezpečuje interná protipožiarna smernica. Interný, špeciálne kvalifikovaný požiarny technik je okrem toho poverený úlohami na zabezpečenie požiarnej ochrany a preventívnou požiarnou ochranou.

4.4. Priebežné zlepšovanie

Na všetkých úsekoch našej firmy a vo všetkých procesoch je najvyšším cieľom neustále zlepšovanie a ochrana životného prostredia. To platí pre kvalitu, produktivitu, výrobné postupy a hospodárnosť rovnako ako pre predchádzanie negatívnym dopadom na životné prostredie, účinnejšie využívanie energie a z toho vyplývajúce zníženie našej špecifickej energetickej spotreby. Zaväzujeme sa na tento účel poskytnúť potrebné informácie a zdroje. Dodržiavanie zákonov, nariadení a požiadaviek štátnych organov je samozrejmosťou. Dôležitým podporným faktorom je pritom školenie našich pracovníčok a pracovníkov vo všetkých oblastiach, ktoré prispieva k aktívnej spoluúčasti vo forme zlepšovacích návrhov.

4.5. Požiadavky na dodávateľov a poskytovateľov služieb

Primerané požiadavky na kvalitu, životné prostredie, energie a bezpečnosť kladieme nielen na nás, ale aj na dodávateľov a poskytovateľov služieb, ktorí pre nás pracujú a budú pracovať. Očakávame, že budú chrániť životné prostredie tým, že šetria prírodné zdroje a znižujú negatívne dôsledky svojej podnikateľskej činnosti na životné prostredie na nevyhnutné minimum. Očakávame, že suroviny, ktoré nám dodávajú, sa získavajú zodpovedne, neobsahujú konfliktné minerály a ťažia sa v súlade s ľudskými právami.

5. Informácie a majetok

5.1. Ochrana údajov

Rešpektujeme osobné údaje zákazníkov, pracovníkov a dodávateľov a chránime ich pred nepovolaným prístupom a zneužitím.

V rámci spolupráce so zákazníkmi a zákazníčkami, dodávateľmi a obchodnými partnermi a obchodnými partnerkami má ochrana dôverných informácií, know-how, ako aj obchodných a prevádzkových tajomstiev najvyššiu prioritu. Všetky pracovníčky a všetci pracovníci sú povinní dôkladne a dôverne zaobchádzať so zákazníckymi a podnikovými dátami a používať tieto dáta výlučne na účely, na ktoré sú určené. Postúpenie dát tretím osobám je prísne zakázané.

Staráme sa o to, aby údaje a informácie boli spracovávané len na takých systémoch, pre ktoré boli prijaté dostatočné opatrenia pre bezpečnosť informácií. K tomu patrí najmä primeraná ochrana pred škodlivým softvérom, neoprávneným prístupom k systému, neoprávneným prístupom k údajom, ako aj pred stratou údajov. Pri používaní mobilných nosičov údajov s cieľom uchovávania údajov alebo na výmenu údajov používame len také systémy, ktoré umožňujú šifrovanie údajov. Spojenia k našej sieti sa uskutočňujú výlučne cez nami poskytované možnosti komunikácie. Sťahovanie a šírenie internetového obsahu s obsahmi ohrozujúcimi mládež, rasistickými, sexistickými alebo inými protiprávnymi a diskriminujúcimi je zakázané.

5.2. Majetok

Pracovníčky a pracovníci, ktorým boli poskytnuté majetkové hodnoty alebo predmety vo vlastníctve firmy, zodpovedajú za starostlivé zaobchádzanie s nimi a za ich ochranu. K tomu patria okrem iného nábytok, stroje a zariadenia, mobilné prístroje a služobné vozidlá a aj duševné vlastníctvo ako patenty, úžitkové vzory, značky a obchodné plány a správy.

Očakávame, že sa predíde akýmkoľvek škodám, zbytočným nákladom a iným ujmám a že majetok firmy nebude zneužitý.

6. Komunikácia

6.1. Otvorený dialóg

Vedieme otvorený dialóg s našimi obchodnými partnerkami a obchodnými partnermi, pracovníčkami a pracovníkmi, ako aj so štátnymi orgánmi a susedmi a susedkami firmy. Otvorený dialóg je základ pre maximálnu úspešnosť spoločných snáh.

6.2. Firemná komunikácia

Verejnú komunikáciu vedie a odpovede na otázky médií poskytuje výlučne vedenie podniku a tým poverené pracovníčky a poverení pracovníci pre styk s verejnosťou.

6.3. Priestupky voči zásadám firemnej politiky

Podnety, upozornenia na odchýlky alebo priestupky proti zásadám podnikateľskej politiky skupiny Craemer možno kedykoľvek podať poverenej pracovníčke Compliance pani Petre Adıbelli, telefón +49 5245 43-129  alebo email compliance@craemer.com.

Všetky pracovníčky a všetci pracovníci môžu okrem toho priamo informovať nadriadeného pracovníka alebo nadriadenú pracovníčku alebo člena zamestnaneckej rady. Existuje možnosť dôvernej a anonymnej sťažnosti. Všetky oznámenia sa preveria a v prípade potreby sa prijmú opatrenia.

 

Herzebrock-Clarholz  08.02.2021

Craemer GmbH

 

Sebastian P. Brandenburg             Siegbert Geldner              Christoph J. Brandenburg